Zapytanie ofertowe – dostawa mleka i artykułów mleczarskich

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Dostawę mleka i artykułów mleczarskich.
Termin składania ofert: 06 grudnia 2018r. do godziny 10.00